Actievoorwaarden Mazda Nieuwjaarsloterij 2019

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN.

De BOVAG voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Erkend Mazdadealer en/of -reparateur en opdrachtgever.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Mazda Nieuwjaarsloterij 2019’ (verder te noemen: ‘actie’) van Mazda Motor Nederland in samenwerking met haar netwerk van dealers en erkend reparateurs (verder te noemen: ‘Organisator’), gevestigd en kantoorhoudende te Waddinxveen aan de Kouwe Hoek 8, Nederland.
 2. Deze actie heeft als doel prijzen te verloten onder de deelnemers.
 3. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 1 t/m 31 januari 2019 en wordt gehouden in Nederland.
 4. Per persoon kan er maximaal één prijs worden gewonnen.
 5. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.
 6. Deze actie wordt georganiseerd onder het label van Mazda Service, onderdeel van Mazda Motor Nederland.

Deelname

 1. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.
 2. Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Mazda Motor Nederland, Mazda dealers en/of -reparateurs en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Speelwijze

 1. Deelname aan de actie vindt plaats gedurende de actieperiode. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer volledig en naar waarheid een formulier op de campagne website (www.nengajo.nl) in te vullen.
 2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens die benodigd zijn om aan de actie deel te nemen.
 3. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van trekkingen door een onafhankelijke derde.
 4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen

 1. De trekking vindt in februari 2019 plaats.
 2. In week 6 2019 worden alle deelnemers persoonlijk op de hoogte gesteld door Mazda Motor Nederland.
 3. Als de geselecteerde winnaar tot twee maanden na trekking onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 4. Organisator draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan Organisator.

Prijzen

 1. Voor de Mazda Nieuwjaarsloterij zijn de volgende 40 prijzen te winnen:
  • 4x Nespresso & Milk machine t.w.v. € 190,-
  • 4x Vijdelige Japanse messenset t.w.v. € 180,-
  • 4x Bose SoundLink Revolve speaker t.w.v € 199,-
  • 4x Bose SoundLink II headphone t.w.v. € 199,-
  • 4x Garmin Forerunner 35 sporthorloge t.w.v. € 159,-
  • 4x Aurelia vouwfiets t.w.v. € 242,-
  • 4x Bilderberg arrangement t.w.v. € 169,-
  • 4x Ziggo Dome Gift Card t.w.v. € 200,-
  • 4x Google Home t.w.v. € 149,-
  • 4x Kobo Aura ONE e-reader t.w.v. € 230,-
 2. Indien één of meerdere prijzen niet (meer) leverbaar zijn is Mazda Motor Nederland gerechtigd een vergelijkbaar alternatief aan te bieden.
 3. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk prijs. Medewerking en gegevens/privacy

Medewerking en gegevens/privacy

 1. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen en eventuele foto’s voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
 2. De gegevens die Organisator verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Kijk op mazda.nl/privacyverklaring voor meer informatie.
 3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.
 4. Om mee te doen aan deze wedstrijd, worden er bepaalde persoonlijke gegevens gevraagd (bijvoorbeeld naam en e-mailadres).
 5. Deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Als deelnemer onjuiste gegevens opgeeft, kan er geen prijs worden gewonnen.

Aansprakelijkheid

 1. Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
 2. Meer specifiek zijn Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: – enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of – het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

Slotbepalingen

 1. Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
 3. Aan druk- of tekstfouten op de (actie)website en in deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.


Waddinxveen, 1 december 2018


Nengajo.nl werkt het beste met het scherm van uw toestel staand.